24 lipca 2017

Tematyka i obszary prac dyplomowych

Promotor Obszary zainteresowań badawczych/tematyka prac dyplomowych
DR HAB. JAROSŁAW BĄBKA, PROF. UZ
Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Specjalnej
Problematyka prac dyplomowych dotyczy:

 • szeroko ujmowanej edukacji uczniów pełnosprawnych oraz z różnymi niepełnosprawnościami w systemie specjalnym, integracyjnym i włączającym na różnych etapach kształcenia
 • wspomagania rozwoju dzieci/uczniów pełnosprawnych i z niepełnosprawnością, a także współpracy z rodzicami
 • psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych sytuacjach życiowych (edukacja, grupa rówieśnicza, rodzina, środowisko lokalne itp.) oraz różnych fazach życia (dzieciństwo, młodość, dorosłość)
 • relacji pomiędzy współczesnymi przemianami społecznymi a formowaniem się tożsamości osób pełnosprawnych i z różnymi ograniczeniami sprawności
DR HAB. BOGDAN IDZIKOWSKI, PROF. UZ
Instytut Pedagogiki, Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
 • Uczestnictwo w kulturze i zainteresowania kulturalne zróżnicowanych grup społecznych
 • Animacja kultury różnych grup społeczno-demograficznych
 • Czas wolny w różnych aspektach społecznych i dyscyplinowych
 • Instytucje pozaszkolne w aktywizowaniu środowiska lokalnego
 • Teatr w aktywizowaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży
 • Edukacja kulturalna dzieci
 • Szkoła jako instytucja wprowadzająca w kulturę
 • Instytucjonalne i osobowe podmioty środowiska wspierające rodzinę w socjalizacji dzieci i młodzieży
 • Zachowania twórcze dzieci jako obszar wspierania ich w rozwoju
 • Pedagogika zabawy metodą/obszarem stawania się twórczym podmiotem
 • Nowe media w aktywności dzieci – wzbogacenie pola oddziaływań oraz możliwe zagrożenia
 • Instytucje kultury jako przestrzeń kreacji artystycznej, edukacji kulturalnej i integracji społecznej
 • Różne dziedziny kultury symbolicznej w perspektywie ekspresyjnych i percepcyjnych zachowań zróżnicowanych stratyfikacyjnie grup społecznych
 • Animacja kultury obszarem całożyciowej edukacji dorosłych
 • Amatorstwo artystyczne w ekspresji osobowości i upodmiotowienia jednostek i małych grup społecznych
DR EDYTA KAHL-ŁUCZYŃSKA
Instytut Pedagogiki, Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
Zainteresowania badawcze dotyczą problemów oświatowych i pedagogicznych (teoria i praktyka), a w szczególności obszaru polityki oświatowej, reform oświatowych, wybranych zagadnień funkcjonowania szkoły i nauczyciela w ujęciu historycznym i współczesnym.
Obszary i tematyka prowadzonych prac dyplomowych mieszczą się w obszarze zainteresowań badawczych i dotyczą problemów zawodu nauczycielskiego, reform i zmian w systemie szkolnym, wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w placówce i jego edukacją.
DR IWONA KOPACZYŃSKA
Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Zainteresowania i problematyka badawcza koncentrują się wokół edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w dwóch perspektywach: nauczyciela i dzieci. Perspektywa nauczyciela dotyczy organizacji i wspomagania procesu uczenia się, motywowania, aktywizacji i tworzenia warunków do rozwijania dziecięcej refleksji nad własnym uczeniem się. Perspektywa dziecięca dotyczy zainteresowań, możliwości i form aktywności charakterystycznych dla wieku wczesnoszkolnego i przedszkolnego, ważnych dla rozwoju.
DR HAB. MIROSŁAW KOWALSKI, PROF. UZ
Instytut Pedagogiki, Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
Zainteresowania naukowe: instytucjonalne procesy edukacyjne; relacje nauczycieli i rodziców, nauczycieli i uczniów; współdziałanie środowisk na rzecz rozwoju dziecka; współczesna myśl wychowawcza, etyka pedagogiczna, prawo i pedagogiczne spory; pedagogika życia codziennego.
DR ERNEST MAGDA
Instytut Pedagogiki, Zakład Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
Zajmuje się zjawiskami kryminogennymi i szeroko rozumianą przestępczością zarówno w środowisku otwartym jak i w instytucjach totalnych. Przedmiotem zainteresowań badawczych są aksjologiczne aspekty przestępczości osób młodocianych, wiktymizacja osób starszych oraz problematyka prewencji kryminalnej.
Tematyka promowanych prac dyplomowych skoncentrowana jest na diagnozie i planowaniu pracy resocjalizacyjnej z osobami które odbywają karę pozbawienia wolności. Drugi obszar dyplomowy dotyczy jednostek, które opuściły zakłady karne i mają problemy z readaptacją społeczną.
DR HAB. MARZENNA MAGDA-ADAMOWICZ, PROF. UZ
Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Zainteresowania naukowe skupia wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki zdolności i twórczości, pedeutologii, twórczości pedagogicznej nauczyciela, pedagogiki rodziny i dydaktyki. Prowadzi seminaria doktorskie i magisterskie, w zakresie których studenci skupiają się w swoich badaniach na: różnych zagadnieniach dotyczących pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedeutologii, rodziny, dydaktyki i wychowania.
DR MIROSŁAWA NYCZAJ-DRĄG
Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki dziecka. Skupiają się wokół problematyki dotyczącej:

 • jakości wychowania i edukacji dzieci w rodzinie i szkole,
 • jakości współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa w kontekście zmian społeczno-kulturowych,
 • procesów i mechanizmów edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • współpracy szkoły i przedszkola z rodzicami,
 • psychodydaktycznych czynników warunkujących proces uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.
DR HAB. EWA M. SKOREK, PROF. UZ
Instytut Pedagogiki, Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii, Pracownia Logopedii
Obszary zainteresowań naukowych:

 • optymalizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego osób z zaburzoną zdolnością komunikacyjną (zaburzeniami mowy),
 • logopedia profilaktyczno-prewencyjna,
 • psychospołeczna i edukacyjna sytuacja dzieci z zaburzoną zdolnością komunikacyjną oraz związek zaburzonej zdolności komunikacyjnej z jakością życia dzieci i dorosłych.

Tematy i obszary prac dyplomowych związane z zainteresowaniami naukowymi, czyli:

 • symptomy, przyczyny, metody diagnozy i terapii zaburzonej zdolności komunikacyjnej (zaburzeń mowy),
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi,
 • psychologiczne, społeczne i edukacyjne następstwa zaburzeń mowy,
 • profilaktyka i prewencja logopedyczna,
 • opieka logopedyczna,
 • system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją,
 • metody diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
DR SYLWIA SŁOWIŃSKA
Instytut Pedagogiki, Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki animacji kultury, edukacji kulturalnej, aktywności kulturalnej oraz szeroko rozumianego uczenia się ludzi dorosłych w układach instytucjonalnych i nieformalnych. Prace pisane pod kierunkiem naukowym dr S. Słowińskiej powinny być związane z ujętą w perspektywie pedagogicznej tematyką animacji kultury i edukacji kulturalnej oraz aktywności kulturalnej i wolnoczasowej różnych kategorii wiekowych i społecznych.
DR HAB. BARBARA TOROŃ-FÓRMANEK, PROF. UZ
Instytut Pedagogiki, Zakład Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji, Pracownia Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej
Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:

 • badania metodą biograficzną prowadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych w środowisku recydywistów,
 • procesy socjalizacyjne wszystkich kategorii społecznych (dzieci, adolescentów, osób dorosłych) w środowiskach życiowej aktywności,
 • więzienne macierzyństwo,
 • przestępczy styl życia na podstawie badań biograficznych osadzonych w jednostkach penitencjarnych.

Proponowana tematyka prac dyplomowych/magisterskich:

 • socjalizacyjna funkcja instytucji edukacyjnej (różnego typu szkoły),
 • zagrożenia socjalizacyjne (witalne, obyczajowe) młodzieży szkolnej i osób dorosłych,
 • relacje i związki partnerskie adolescentów i osób dorosłych,
 • zaburzenia i zagrożenia uczestnictwa społecznego różnych grup wiekowych (problemy marginaizacji, stygmatyzacji, ekskluzji, biedy, zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze, sieroctwa, eurosieroctwo, euroosamotnienie, demoralizacji, przestępczości, handel ludźmi i organami ludzkimi, prizonizacji),
 • plany życiowe, perspektywy biograficzne różnych grup wiekowych,
 • przestępczy styl życia wśród recydywistów i recydywistek, a próby rekonstrukcji tożsamości osadzonych,
 • problemy systemu rodzinnego i instytucjonalnego w Europie i na świecie,
 • problemy systemu penitencjarnego w warunkach izolacji więziennej (dzieci, kobiet i mężczyzn),
 • oddziaływania resocjalizacyjne kuratorów sądowych,
 • znaczenie kary w środowisku izolacyjnym i środowisku otwartym.
DR LIDIA WAWRYK
Instytut Pedagogiki, Zakład Profilaktyki Społecznej
Zainteresowania naukowe dotyczą profilaktyki szkolnej w tym aktualnych problemów dzieci i młodzieży (np. profilaktyki zachowań agresywnych, uzależnień), niedostosowania społecznego, profilaktyki społecznej, socjoterapii i konstruowania programów profilaktycznych.
DR KRZYSZTOF WĄŻ
Instytut Pedagogiki, Zakład Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
Zainteresowania badawcze:

 • rodzina i szkoła jako agendy socjalizacji,
 • rodzicielstwo, transmisja pokoleniowa w rodzinie,
 • efektywność procesów socjalizacji; socjalizacja i obyczajowość seksualna,
 • zdrowie, w tym zdrowie seksualne i reprodukcyjne,
 • zachowania ryzykowne i ich uwarunkowania,
 • zagadnienia przemocy, w tym przemocy seksualnej,
 • edukacja i profilaktyka seksualna,
 • efektywność programów profilaktycznych.
PROFESOR DR HAB. ZDZISŁAW WOŁK
Katedra Pedagogiki Społecznej
Zainteresowania badawcze:

 • pedagogika społeczna i pedagogika pracy, w szczególności: problemy egzystencjalne różnych grup wiekowych, ich źródła i uwarunkowania,
 • humanistyczne aspekty pracy zawodowej, kultura pracy, poradnictwo zawodowe,
 • osoby zagrożone i doświadczające marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz formy ich przezwyciężania,
 • praca socjalna, wsparcie instytucjonalne oraz nieinstytucjonalne.
DR KRZYSZTOF ZAJDEL
Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
Propozycje obszarów badań w ramach prac licencjackich to problematyka: szeroko rozumianej rodziny, szkoły i podmiotów z nią związanych (uczniów, rodziców i pedagogów), a także oceniania.